تاپیک پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد ایلزگی – باباگنجه

ثبت نام پیام نور واحد ایلزگی – باباگنجه ثبت نام بدون کنکور واحد ایلزگی – باباگنجه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایلزگی – باباگنجه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قاشقچی – قربان کندی

ثبت نام پیام نور واحد قاشقچی – قربان کندی ثبت نام بدون کنکور واحد قاشقچی – قربان کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قاشقچی – قربان کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوزون اوبه – باغ یری  

ثبت نام پیام نور واحد اوزون اوبه – باغ یری ثبت نام بدون کنکور واحد اوزون اوبه – باغ یری  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوزون اوبه – باغ یری  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کافی الملک – کلانکش  

ثبت نام پیام نور واحد کافی الملک – کلانکش ثبت نام بدون کنکور واحد کافی الملک – کلانکش  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کافی الملک – کلانکش  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیرکمان – پرکاب

ثبت نام پیام نور واحد پیرکمان – پرکاب ثبت نام بدون کنکور واحد پیرکمان – پرکاب دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیرکمان – پرکاب دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جانانلو – چای کندی

ثبت نام پیام نور واحد جانانلو – چای کندی ثبت نام بدون کنکور واحد جانانلو – چای کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جانانلو – چای کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تکانلو – تیکمه تپه

ثبت نام پیام نور واحد تکانلو – تیکمه تپه ثبت نام بدون کنکور واحد تکانلو – تیکمه تپه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تکانلو – تیکمه تپه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد

ثبت نام پیام نور واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آخوندقشلاق – آلقو

ثبت نام پیام نور واحد آخوندقشلاق – آلقو ثبت نام بدون کنکور واحد آخوندقشلاق – آلقو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آخوندقشلاق – آلقو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حصار – خاتون آباد

ثبت نام پیام نور واحد حصار – خاتون آباد ثبت نام بدون کنکور واحد حصار – خاتون آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حصار – خاتون آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاه مرادلو – شاه وردی

ثبت نام پیام نور واحد شاه مرادلو – شاه وردی ثبت نام بدون کنکور واحد شاه مرادلو – شاه وردی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاه مرادلو – شاه وردی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اورنگ – ایلکده

ثبت نام پیام نور واحد اورنگ – ایلکده ثبت نام بدون کنکور واحد اورنگ – ایلکده دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اورنگ – ایلکده دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دیزج آقاحسن – دین آباد

ثبت نام پیام نور واحد دیزج آقاحسن – دین آباد ثبت نام بدون کنکور واحد دیزج آقاحسن – دین آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دیزج آقاحسن – دین آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی الكتروفیزیولوژي بینایی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی الكتروفیزیولوژي بینایی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی الكتروفیزیولوژي بینایی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی الكتروفیزیولوژي بینایی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه پیام نور ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته چاپ و نشر

ثبت نام پیام نور رشته چاپ و نشر ثبت نام بدون کنکور رشته چاپ و نشر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته چاپ و نشر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه جودو

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه جودو ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه جودو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه جودو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »