تاپیک پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد گوراب سفلی – گوراب علیا   

ثبت نام پیام نور واحد گوراب سفلی – گوراب علیا ثبت نام بدون کنکور واحد گوراب سفلی – گوراب علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گوراب سفلی – گوراب علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد انارهر – بان زرکه   

ثبت نام پیام نور واحد انارهر – بان زرکه ثبت نام بدون کنکور واحد انارهر – بان زرکه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انارهر – بان زرکه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد میاندارزرنه – میرعلمدار   

ثبت نام پیام نور واحد میاندارزرنه – میرعلمدار ثبت نام بدون کنکور واحد میاندارزرنه – میرعلمدار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میاندارزرنه – میرعلمدار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد یخی – اوه‌زا   

ثبت نام پیام نور واحد یخی – اوه‌زا ثبت نام بدون کنکور واحد یخی – اوه‌زا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد یخی – اوه‌زا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه   

ثبت نام پیام نور واحد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه ثبت نام بدون کنکور واحد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شریف‌بیگلو – شمشیرخانه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ولایت‌رود – وله   

ثبت نام پیام نور واحد ولایت‌رود – وله ثبت نام بدون کنکور واحد ولایت‌رود – وله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ولایت‌رود – وله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آردکان – آرموت   

ثبت نام پیام نور واحد آردکان – آرموت ثبت نام بدون کنکور واحد آردکان – آرموت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آردکان – آرموت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق صوفیلارحاج میرزاعلی‌آقا – قشلاق سیف‌خانلو   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق صوفیلارحاج میرزاعلی‌آقا – قشلاق سیف‌خانلو ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق صوفیلارحاج میرزاعلی‌آقا – قشلاق سیف‌خانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق صوفیلارحاج میرزاعلی‌آقا – قشلاق سیف‌خانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طهارم دشت – غفورآباد   

ثبت نام پیام نور واحد طهارم دشت – غفورآباد ثبت نام بدون کنکور واحد طهارم دشت – غفورآباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طهارم دشت – غفورآباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نی‌احمدبیگ – نیلق   

ثبت نام پیام نور واحد نی‌احمدبیگ – نیلق ثبت نام بدون کنکور واحد نی‌احمدبیگ – نیلق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نی‌احمدبیگ – نیلق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آبگرم گیوی – آغچه قشلاق سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد آبگرم گیوی – آغچه قشلاق سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد آبگرم گیوی – آغچه قشلاق سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آبگرم گیوی – آغچه قشلاق سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قاطریوران علیا – قباله کندی   

ثبت نام پیام نور واحد قاطریوران علیا – قباله کندی ثبت نام بدون کنکور واحد قاطریوران علیا – قباله کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قاطریوران علیا – قباله کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سیدلر زهرا – سید محمدلو   

ثبت نام پیام نور واحد سیدلر زهرا – سید محمدلو ثبت نام بدون کنکور واحد سیدلر زهرا – سید محمدلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سیدلر زهرا – سید محمدلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ساقص‌لو – سلوط   

ثبت نام پیام نور واحد ساقص‌لو – سلوط ثبت نام بدون کنکور واحد ساقص‌لو – سلوط   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ساقص‌لو – سلوط   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد انهر علیا – انهر سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد انهر علیا – انهر سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد انهر علیا – انهر سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انهر علیا – انهر سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی   

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی ثبت نام بدون کنکور واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهرستن – قبادبیگی

ثبت نام پیام نور واحد شهرستن – قبادبیگی ثبت نام بدون کنکور واحد شهرستن – قبادبیگی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرستن – قبادبیگی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی

ثبت نام پیام نور واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی ثبت نام بدون کنکور واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیخ شمزین – شیخ مست

ثبت نام پیام نور واحد شیخ شمزین – شیخ مست ثبت نام بدون کنکور واحد شیخ شمزین – شیخ مست دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیخ شمزین – شیخ مست دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »