تاپیک پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بریجان – بندبنی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بریجان – بندبنی دانشگاه پیام نور بریجان – بندبنی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بریجان – بندبنی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علمده غربی – علویکلامیر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علمده غربی – علویکلامیر دانشگاه پیام نور علمده غربی – علویکلامیر  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علمده غربی – علویکلامیر  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ذال‌دره – رجه   

ثبت نام پیام نور واحد ذال‌دره – رجه ثبت نام بدون کنکور واحد ذال‌دره – رجه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ذال‌دره – رجه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کی‌کلا – گرجی‌پل   

ثبت نام پیام نور واحد کی‌کلا – گرجی‌پل ثبت نام بدون کنکور واحد کی‌کلا – گرجی‌پل   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کی‌کلا – گرجی‌پل   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کردمیر – کرسام   

ثبت نام پیام نور واحد کردمیر – کرسام ثبت نام بدون کنکور واحد کردمیر – کرسام   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کردمیر – کرسام   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دامیر – دروپی   

ثبت نام پیام نور واحد دامیر – دروپی ثبت نام بدون کنکور واحد دامیر – دروپی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دامیر – دروپی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مهرمیجه – میان‌لات   

ثبت نام پیام نور واحد مهرمیجه – میان‌لات ثبت نام بدون کنکور واحد مهرمیجه – میان‌لات   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مهرمیجه – میان‌لات   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیازکش – تازه‌پتک   

ثبت نام پیام نور واحد پیازکش – تازه‌پتک ثبت نام بدون کنکور واحد پیازکش – تازه‌پتک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیازکش – تازه‌پتک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گلامره – گوهرکلا   

ثبت نام پیام نور واحد گلامره – گوهرکلا ثبت نام بدون کنکور واحد گلامره – گوهرکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گلامره – گوهرکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مهرآباد چفت‌سر – میان‌ملک   

ثبت نام پیام نور واحد مهرآباد چفت‌سر – میان‌ملک ثبت نام بدون کنکور واحد مهرآباد چفت‌سر – میان‌ملک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مهرآباد چفت‌سر – میان‌ملک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فقیه‌آباد – فقیه‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد فقیه‌آباد – فقیه‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد فقیه‌آباد – فقیه‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فقیه‌آباد – فقیه‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دیزپشت – دیمرون   

ثبت نام پیام نور واحد دیزپشت – دیمرون ثبت نام بدون کنکور واحد دیزپشت – دیمرون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دیزپشت – دیمرون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فت‌کش – کافه کمال اژدری   

ثبت نام پیام نور واحد فت‌کش – کافه کمال اژدری ثبت نام بدون کنکور واحد فت‌کش – کافه کمال اژدری   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فت‌کش – کافه کمال اژدری   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نورمحمدتباشی – نوشیروان‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لمسوکلا غربی – لنگوربالا   

ثبت نام پیام نور واحد لمسوکلا غربی – لنگوربالا ثبت نام بدون کنکور واحد لمسوکلا غربی – لنگوربالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لمسوکلا غربی – لنگوربالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی   

ثبت نام پیام نور واحد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی ثبت نام بدون کنکور واحد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهررحیم – شهنه‌پشته حاجی‌مهدی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان   

ثبت نام پیام نور واحد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان ثبت نام بدون کنکور واحد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پینک‌بالا – پینک‌عسگریان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اخمن – ادملا   

ثبت نام پیام نور واحد اخمن – ادملا ثبت نام بدون کنکور واحد اخمن – ادملا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اخمن – ادملا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلاصفا – کلاک‌سر   

ثبت نام پیام نور واحد کلاصفا – کلاک‌سر ثبت نام بدون کنکور واحد کلاصفا – کلاک‌سر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلاصفا – کلاک‌سر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کچپ کلوا – کردکتی   

ثبت نام پیام نور واحد کچپ کلوا – کردکتی ثبت نام بدون کنکور واحد کچپ کلوا – کردکتی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کچپ کلوا – کردکتی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »