تاپیک پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد ساقص‌لو – سلوط   

ثبت نام پیام نور واحد ساقص‌لو – سلوط ثبت نام بدون کنکور واحد ساقص‌لو – سلوط   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ساقص‌لو – سلوط   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌کند گلوزان – تازه‌کند گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد انهر علیا – انهر سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد انهر علیا – انهر سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد انهر علیا – انهر سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انهر علیا – انهر سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی   

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی ثبت نام بدون کنکور واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسن‌باروق – حسنعلی‌کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهرستن – قبادبیگی

ثبت نام پیام نور واحد شهرستن – قبادبیگی ثبت نام بدون کنکور واحد شهرستن – قبادبیگی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرستن – قبادبیگی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی

ثبت نام پیام نور واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی ثبت نام بدون کنکور واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیربهاالدین – پیرولی باغی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیخ شمزین – شیخ مست

ثبت نام پیام نور واحد شیخ شمزین – شیخ مست ثبت نام بدون کنکور واحد شیخ شمزین – شیخ مست دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیخ شمزین – شیخ مست دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایلزگی – باباگنجه

ثبت نام پیام نور واحد ایلزگی – باباگنجه ثبت نام بدون کنکور واحد ایلزگی – باباگنجه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایلزگی – باباگنجه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قاشقچی – قربان کندی

ثبت نام پیام نور واحد قاشقچی – قربان کندی ثبت نام بدون کنکور واحد قاشقچی – قربان کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قاشقچی – قربان کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوزون اوبه – باغ یری  

ثبت نام پیام نور واحد اوزون اوبه – باغ یری ثبت نام بدون کنکور واحد اوزون اوبه – باغ یری  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوزون اوبه – باغ یری  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کافی الملک – کلانکش  

ثبت نام پیام نور واحد کافی الملک – کلانکش ثبت نام بدون کنکور واحد کافی الملک – کلانکش  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کافی الملک – کلانکش  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیرکمان – پرکاب

ثبت نام پیام نور واحد پیرکمان – پرکاب ثبت نام بدون کنکور واحد پیرکمان – پرکاب دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیرکمان – پرکاب دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جانانلو – چای کندی

ثبت نام پیام نور واحد جانانلو – چای کندی ثبت نام بدون کنکور واحد جانانلو – چای کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جانانلو – چای کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تکانلو – تیکمه تپه

ثبت نام پیام نور واحد تکانلو – تیکمه تپه ثبت نام بدون کنکور واحد تکانلو – تیکمه تپه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تکانلو – تیکمه تپه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد

ثبت نام پیام نور واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مرازاد – مزرعه منجان‌آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آخوندقشلاق – آلقو

ثبت نام پیام نور واحد آخوندقشلاق – آلقو ثبت نام بدون کنکور واحد آخوندقشلاق – آلقو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آخوندقشلاق – آلقو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حصار – خاتون آباد

ثبت نام پیام نور واحد حصار – خاتون آباد ثبت نام بدون کنکور واحد حصار – خاتون آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حصار – خاتون آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاه مرادلو – شاه وردی

ثبت نام پیام نور واحد شاه مرادلو – شاه وردی ثبت نام بدون کنکور واحد شاه مرادلو – شاه وردی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاه مرادلو – شاه وردی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اورنگ – ایلکده

ثبت نام پیام نور واحد اورنگ – ایلکده ثبت نام بدون کنکور واحد اورنگ – ایلکده دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اورنگ – ایلکده دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دیزج آقاحسن – دین آباد

ثبت نام پیام نور واحد دیزج آقاحسن – دین آباد ثبت نام بدون کنکور واحد دیزج آقاحسن – دین آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دیزج آقاحسن – دین آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »